Vi oppdaterer for tiden e-postadressene til brukerne i DigiAKS, så om din gamle ude.oslo.kommune.no-adresse ikke fungerer lenger - forsøk din osloskolen.no adresse!

Laster